Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

 

Dag: kalenderdag;

 

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

 

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of IkMaakJeFiets in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 

IkMaakJeFiets is een rechtspersoon die (reparatie)diensten (en t.b.v. de diensten benodigde producten/fietsonderdelen) en (toegang tot) digitale inhoud op afstand aan consumenten aanbiedt;

 

IkMaakJeFiets monteur: de bij IkMaakJeFiets aangesloten monteur die de reparatie op de door de consument aangegeven locatie uitvoert;

 

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen IkMaakJeFiets en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor het leveren van (reparatie)diensten en/of digitale inhoud, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 

 

Identiteit IkMaakJeFiets

Statutaire naam:          IkMaakJeFiets

Vestigingsadres:           Dwarsdiep 6, 9663TS Nieuwe Pekela Nederland

Telefoonnummer:          +31 06 3 1234567

E-mailadres:                 info@ikmaakjefiets.nl

Website:                       www.ikmaakjefiets.nl

KvK nummer:              68904290

BTW nummer:             NL857640987B01

 

Toepasselijkheid

1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met elk aanbod van IkMaakJeFiets betreffende de reparatie van fietsen en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen IkMaakJeFiets en de consument.

2.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal IkMaakJeFiets voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij IkMaakJeFiets zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.

Toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5.

Indien en voorzover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. IkMaakJeFiets zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

Aanmelden van reparaties

1.

De consument dient een aanvraag inzake een reparatie bij IkMaakJeFiets aan te melden via de daarvoor bestemde website (www.ikmaakjefiets.nl). Alle benodigde informatie is te vinden op www.ikmaakjefiets.nl.

2.

Indien de consument nalaat om de gevraagde gegevens volledig en juist aan te leveren, heeft IkMaakJeFiets het recht de aanmelding niet in behandeling te nemen of extra kosten in rekening te brengen.

 

 

Herroepingsrecht

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot een reparatie door IkMaakJeFiets gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ontbinden. IkMaakJeFiets mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De bedenktijd gaat in op het moment dat de overeenkomst tussen IkMaakJeFiets en de consument in overeenstemming met artikel V.1 tot stand komt.

 

Uitsluiting herroepingsrecht

1.

IkMaakJeFiets kan het herroepingsrecht van de consument uitsluitend uitsluiten voor zover: (1) de reparatie door IkMaakJeFiets (nakoming) binnen de bedenktijd volledig is uitgevoerd met de uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en (2) de consument op voorhand heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra IkMaakJeFiets de overeenkomst is nagekomen (d.w.z. de reparatie volledig heeft uitgevoerd).

 

Onderzoek en reparatie

1.

Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klacht(en) zoals door de consument is/zijn omschreven bij de aanmelding via www.ikmaakjefiets.nl. Indien geen of geen duidelijke omschrijving van de klacht(en) bij de aanmelding wordt doorgegeven, zal IkMaakJeFiets niet tot het bevestigen (inplannen) van de reparatie overgaan. Indien de IkMaakJeFiets monteur additionele (d.w.z. niet in de aanmelding beschreven) gebreken constateert, kunnen deze in onderling overleg met de consument en tegen een meerprijs hersteld worden (mits de daarvoor eventueel benodigde onderdelen voorhanden zijn).

 

Kwaliteit

1.

Er wordt, indien vervangende onderdelen bij de reparatie benodigd zijn, door de IkMaakJeFiets monteur zo veel mogelijk gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen. Indien de benodigde onderdelen niet langer als nieuwe onderdelen leverbaar zijn, zal IkMaakJeFiets zich inspannen om gebruikte onderdelen te vinden.

2.

De reparatie wordt op zodanige wijze door de IkMaakJeFiets monteur uitgevoerd, dat de fiets daarna weer voldoet aan de verwachtingen van de consument.

3.

Na de reparatie ontvangt de consument op aanvraag hetzij van de IkMaakJeFiets monteur, hetzij per e-mail een (digitale) reparatiebon (met daarop een korte omschrijving van de door de IkMaakJeFiets  monteur verrichte werkzaamheden en de in dat kader geleverde (nieuwe) onderdelen) van IkMaakJeFiets, welke reparatiebon door de consument (digitaal) afgetekend zal dienen te worden.

 

De prijs

1.

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden diensten en onderdelen niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.

De in het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Garantie

1.

IkMaakJeFiets geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van drie (3) maanden op de reparatie voor zover de nieuwe klacht aan IkMaakJeFiets verwijtbaar is. Deze garantietermijn gaat in op het moment van voltooiing van de reparatie. Ten aanzien van eventuele nieuwe onderdelen die in het kader van de reparatie gebruikt zijn, geldt de van toepassing zijnde fabrieksgarantie. Bij vervanging van een defect (nieuw) onderdeel onder de fabrieksgarantie, is IkMaakJeFiets evenwel gerechtigd om arbeidskosten in rekening te brengen.

2.

Wanneer binnen negentig (90) dagen na de reparatie de klachten, die door de consument in eerste instantie zijn genoemd en/of omschreven zijn, terugkeren, geeft IkMaakJeFiets een prijsopgave voor een nieuwe reparatie. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de consument in rekening gebracht. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in, waarbij geldt dat deze herhalingsgarantie evenwel in zijn geheel komt te vervallen wanneer de consument (dan wel een derde partij) na de door IkMaakJeFiets verrichte eerste reparatie zelf een reparatie aan de fiets heeft uitgevoerd dan wel heeft laten uitvoeren.

 

Plaats van levering en uitvoering van de diensten

1.

Als plaats van levering (en uitvoering) van de reparatiedienst geldt het adres dat de consument aan IkMaakJeFiets bij de aanmelding van de reparatie via www.ikmaakjefiets.nl kenbaar heeft gemaakt.

2.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel IV van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal IkMaakJeFiets geaccepteerde aanmeldingen voor reparaties met bekwame spoed doch uiterlijk binnen tien (10) dagen uitvoeren, tenzij met de IkMaakJeFiets monteur een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging van benodigde onderdelen aan IkMaakJeFiets vertraging ondervindt, of indien een reparatie niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk vijf (5) dagen nadat hij via www.ikmaakjefiets.nl tot de aanmelding is overgegaan, bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden.

3.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal IkMaakJeFiets (indien van toepassing) het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk veertien (14) dagen na ontbinding, terugbetalen.

 

Bescherming van persoonsgegevens

1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door IkMaakJeFiets geëxploiteerde website(s) en op alle diensten betreffende reparaties die via het internet door IkMaakJeFiets aan consumenten worden aangeboden en geleverd. Het privacy statement van IkMaakJeFiets is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van consumenten. Door middel van het privacy statement informeert IkMaakJeFiets consumenten over de wijze waarop IkMaakJeFiets persoonsgegevens verwerkt en welke rechten consumenten hebben. IkMaakJeFiets behandelt de gegevens van consumenten vertrouwelijk en leeft de toepasselijke privacywetgeving na.

2.

IkMaakJeFiets treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van persoonsgegevens en de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch betaalt, zal IkMaakJeFiets daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3.

Als de consument gegevens aan IkMaakJeFiets verstrekt, dan worden deze gegevens in een bestand vastgelegd. Indien de consument een bestelling doet via de IkMaakJeFiets website, registreert IkMaakJeFiets die bestelling op naam. De gegevens van de consument worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dat noodzakelijk is om de bestelling van de consument uit te voeren.

4.

Het bestand waarin de bestellingen van de consument zijn opgenomen, kan worden gebruikt om aan de consument persoonlijke aanbiedingen te doen, tenzij de consument bij het verstrekken van zijn gegevens of via de website van IkMaakJeFiets aangeeft daartegen bezwaar te hebben. Het bestand kan ook worden gebruikt voor het maken van statistische analyses en persoonlijke analyses, tenzij de consument hiertegen bezwaar maakt door middel van een e-mail aan info@ikmaakjefiets.nl.

 

Aanvullende of afwijkende bepalingen

1.

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod (d.w.z. welke zijn ingevoerd na het moment van aanmelding via www.ikmaakjefiets.nl door de consument maar voor het moment van reparatie door IkMaakJeFiets), de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

 

Klachten

1.

Klachten kunnen worden voorgelegd aan IkMaakJeFiets door middel van een e-mail aan info@ikmaakjefiets.nl onder vermelding van “Klacht inzake reparatie”.

2.

Indien de consument niet tevreden is met de afhandeling van een klacht door IkMaakJeFiets, dan kan deze klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)

 

Toepasselijk recht, bevoegde rechter

1.

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering van overeenkomsten door IkMaakJeFiets is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het ‘Weens Koopverdrag’) is niet van toepassing.

2.

Alle geschillen tussen IkMaakJeFiets en de consument zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord Nederland.

 

 

 

× Kan ik je helpen?